© 1994 - 2013 Perix, s.r.o.  

 

Zásady ochrany súkromia a spracúvania osobných, údajov v spoločnosti PERIX spol. s r. o.,

 

v zmysle nariadenia GDPR („General Data Protection Regulation”) nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, platné a účinné od 25.05.2018 a 18/2018 Zákona o ochrane osobných údajov ďalej v texte len ako („Zákon a GDPR”) a (ďalej aj len ako „Podmienky“)

 

1. Prevádzkovateľom podľa týchto podmienok sa rozumie:

 

Spoločnosť Perix spol. s r.o., so sídlom Slovinská 23, 821 04 Bratislava, IČO: 31 385 354, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 8063/B /B (ďalej aj len ako „prevádzkovateľ“) spracováva Identifikačné údaje. Prevádzkovateľ spracúva rodné číslo, ktorých spracúvanie je podmienkou plnenia povinností podľa zákona 171/2005 Z. z. o hazardných hrách (ZoH) a zákona 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (LEGALIZÁCIA).

 

2. Účel spracúvania OÚ

 

a) Prevádzkovateľ spracúva OÚ o klientovi za účelom identifikácie v zmysle § 7 č. 297/2008 Z.Z. O OCHRANE PRED LEGALIZÁCIOU PRIJMOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI A O OCHRANE PRED FINANCOVANÍM TERORIZMU A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠICH PREDPISOV t. j. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, na tento účel sa súhlas dotknutej osoby nevyžaduje.

 

b) Prevádzkovateľ spracúva OÚ - získané z kamerového záznamu na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa.

 

Tieto oprávnené záujmy prevádzkovateľa môžu poskytnúť právny základ pre spracúvanie, ak nad nimi neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody hráča, pričom sa zohľadňujú primerané očakávania dotknutých osôb na základe ich vzťahu k prevádzkovateľovi.

 

Nakoľko medzi prevádzkovateľom a hráčom (klientom) existuje oprávnený záujem a to napríklad vtedy, keď medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom existuje relevantný a primeraný vzťah, napríklad keď dotknutá osoba je voči prevádzkovateľovi v postavení klienta hráča a pod.

 

Spracúvanie osobných údajov nevyhnutne potrebné na účely predchádzania podvodom, ochrana majetku, ochranu zdravia zamestnancov prevádzkovateľa tiež predstavuje oprávnený záujem príslušného prevádzkovateľa údajov.

 

3. Kategórie osobných údajov

 

Prevádzkovateľ spracúva tieto OÚ o klientovi (hráčovi).

 

Identifikačné údaje

 

- meno,

 

- priezvisko,

 

- dátum narodenia,

 

- rodné číslo,

 

- číslo občianskeho preukazu,

 

- číslo pasu alebo iného dokladu totožnosti.

 

- adresa bydliska

 

Zákonná definícia osobných údajov je uvedená v zákone 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj len ako „Zákon“). Pomocou osobných údajov je možné určiť a identifikovať konkrétnu osobu. Medzi osobné údaje patria najmä Identifikačné a Kontaktné údaje.

 

Prevádzkovateľ nespracúva OÚ , ktoré spadajú do osobitné kategórie OÚ (špecifické údaje ako rasový a etnický pôvod, politické názory, členstvo v politickej strane alebo v hnutí, náboženská viera, svetonázor, členstvo v odborovej organizácii, údaje týkajúce sa zdravia, údaje týkajúce sa pohlavného života, , biometrické údaje, údaje o psychickej identite, údaje o psychickej pracovnej spôsobilosti, údaje o porušení predpisov trestného práva, priestupkového práva alebo občianskeho práva.)

 

4. TRETIE STRANY

 

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám. Počas doby spracúvania OÚ sú údaje poskytnuté aj tretím stranám ako servis kamerových systémov OÚ. Prevádzkovateľ spracúva OÚ aj prostredníctvom sprostredkovateľov. Zoznam sprostredkovateľov je uvedený na webovom sídle spoločnosti.

 

5. DOBA SPRACÚVANIA

 

Prevádzkovateľ spracúva OÚ v zmysle legalizácie príjmov trestnej činnosti po dobu nevyhnutnú t. j. päť (5) rokov od získania OÚ na identifikáciu, túto dobu spracúvania môže predĺžiť Finančná spravodajská jednotka.

 

Prevádzkovateľ spracúva OÚ v zmysle oprávneného záujmu - kamerové systémy, po dobu 14 dní, následne sa záznam automaticky vymaže.

 

6. PRENOS DO TRETEJ KRAJINY

 

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos OÚ do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie vrátane identifikácie krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

 

7. AUTOMATIZOVANÉ PROFILOVANIE

 

Prevádzkovateľ spracúva OÚ v listinnej a v elektronickej podobe. Prevádzkovateľ nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa čl. 4 ods. 4. GDPR.

 

8. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY (klienta/hráča)

 

Klient/hráč má právo v zmysle GDPR na (i) právo na opravu, (ii) právo na výmaz, (iii) právo na prenosnosť údajov, (iv) právo namietať, (v) odvolanie súhlasu, (vi) právo na prístup k informáciám.

 

* Právo na opravu.

 

Klient/hráč má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne OÚ, ktoré sa týkajú jeho osoby a doplnenie neúplných OÚ.

 

* Právo na výmaz.

 

Klient/hráč má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal OÚ, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať tieto OÚ, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 

* OÚ už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získal alebo spracúval,

 

* dotknutá osoba odvolá súhlas na spracovanie OÚ aspoň na 1 konkrétny účel alebo dotknutá osoba odvolá súhlas na spracovanie OÚ aspoň na 1 konkrétny účel, súhlas je neplatný, ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,

 

* dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ podľa a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie OÚ alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ podľa týka sa to priameho marketingu vrátane profilovania,

 

* OÚ sa spracúvajú nezákonne,

 

* je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo

 

Ak prevádzkovateľ zverejnil OÚ a je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie, za účelom informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú OÚ dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej OÚ a ich kópie alebo odpisy.

 

* Právo na prenosnosť údajov.

 

Klient/hráč má právo získať OÚ, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto OÚ ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak:

 

* sa OÚ spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, na základe zmluvy a na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorý je neplatný ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,

 

* spracúvanie OÚ sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

 

* Právo namietať

 

Klient/hráč má právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom, prevádzkovateľ je povinný dotknutú osobu výslovne upozorniť na jej práva najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií. Klient/hráč svoje právo namietať môže uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

 

* Odvolanie súhlasu

 

Klient/hráč má právo má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť Klient/hráč o tejto skutočnosti informovaný. Klient/hráč môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelil.

 

* Právo na prístup k informáciám.

 

Klient/hráč má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú OÚ, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto OÚ spracúva, Klient/hráč má právo získať prístup k týmto OÚ a informácie o:

 

* účele spracúvania OÚ,

 

* kategórii spracúvaných OÚ – v našom prípade, sú to bežné OÚ, prevádzkovateľ nespracováva osobitnú kategóriu OÚ.

 

* identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť OÚ poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,

 

* dobe uchovávania OÚ; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

 

* práve požadovať od prevádzkovateľa opravu OÚ týkajúcich sa kupujúceho, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie OÚ,

 

* práve podať návrh na začatie konania,

 

* zdroji OÚ, ak sa osobné údaje nezískali od kupujúceho,

 

* existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ kupujúcemu informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania OÚ pre Klienta/hráča.

 

Prevádzkovateľ, je povinný poskytnúť na základe tejto žiadosť informácie do 30 dní od doručenia žiadosti (vzor žiadosti bude uvedený na webovom sídle). Túto lehotu môže prevádzkovateľ predĺžiť o ďalších 60 dní, o odklade vás budeme informovať.

 

Za opakované poskytnutie OÚ, o ktoré Klient/hráč požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť OÚ kupujúceho spôsobom akým požiadal alebo podľa jeho požiadavky.

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo klient/hráč verifikovať, a zistiť, či ide o konkrétneho kupujúceho. Verifikácia spočíva, v poskytnutí dodatočných informácií napr. prostredníctvom kontrolných otázok. Verifikácia je dôležitá z hľadiska poskytnutia informácií o OÚ, ktoré prevádzkovateľ spracúva ochrany osobných údajov.

 

* Právo podať návrh na začatie konania

 

Klient/hráč môže podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona, ak je priamo dotknutý na svojich právach, návrh musí obsahovať kto ho podáva, proti komu návrh smeruje s predmetom návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené, dôkazy.

 

Vzor návrhu bude zverejnený na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 02 Bratislava. Úrad posúdi podnet do 30 dní, rozhodne do 90 dní alebo lehotu môže primerane predĺžiť.

 

9. MÁTE OTÁZKY ?

 

V prípade, akýchkoľvek otázok alebo pripomienok týkajúcich sa spracovania osobných údajov, nás môžete kontaktovať, radi Vám zodpovieme Vaše otázky.

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

 

Perix spol. s r.o.

 

Slovinská 23, 821 04 Bratislava,

 

IČO: 31 385 354

 

Kontaktné údaje: e – mail: perixsro@gmail.com

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: Kontaktné údaje: e – mail:. dpo@krockapartners.sk

 

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Tieto zásady nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 25.05.2018.

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť v prípade zmeny spracúvania OÚ v spoločnosti a v prípade legislatívnej zmeny.

 
X
Password:
Wrong password.