Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany súkromia a spracúvania osobných, údajov v spoločnosti a informácie poskytnuté prevádzkovateľom – PERIX spol. s r. o.,

v zmysle nariadenia GDPR („General Data Protection Regulation”) nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, platné a účinné od 25.05.2018 a 18/2018 Zákona o ochrane osobných údajov ďalej v texte len ako („Zákon a GDPR”) a (ďalej aj len ako „Podmienky“)

 1. Prevádzkovateľom podľa týchto podmienok sa rozumie:

 Spoločnosť Perix spol. s r.o., so sídlom Slovinská 23, 821 04 Bratislava, IČO: 31 385 354, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 8063/B (ďalej aj len ako „prevádzkovateľ“) spracováva Identifikačné údaje. Prevádzkovateľ spracúva rodné číslo, ktorých spracúvanie je podmienkou plnenia povinností podľa zákona 171/2005 Z. z. o hazardných hrách (ZoH) a zákona 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (LEGALIZÁCIA).

Spoločnosť Perix spol. s r.o., so sídlom Slovinská 23, 821 04 Bratislava, IČO: 31 385 354, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 8063/B je aj sprostredkovateľom osobných údajov v zmysle Zákona a Nariadenia pre Prevádzkovateľa SLOV – MATIC s.r.o., DOXXbet, s.r.o., DOXX a.s. týka sa to účelu uvedeného v tabuľke v bode 3.

2. Účel spracúvania OÚ, právny základ, kategória osobných údajov a lehota na vymazanie.

 

Kategória osobných údajov Účel spracovania Právny základ spracovania Lehota na vymazanie OU
1. meno, priezvisko, titul, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, účelom spracúvania osobných údajov je overovanie totožnosti každej fyzickej osoby v registri vylúčených osôb, ktorá vstúpi do herne v zmysle § 35 ods. 8 Zákona o hazardných hrách, t. j. § 13 ods. 1 písm. c) zákona 18/2018 Z. z. Osobné údaje budú spracúvané len na nevyhnutnú dobu a vždy po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi
2. vizuálna podoba fyzickej osoby (obrazový záznam) účelom spracúvania osobných údajov je ochrana majetku pred krádežou alebo poškodzovaním, vnútornej ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, prevencie a odhaľovania kriminality a potlačenia anonymity a páchania trestnej činnosti, kontrola pred pohybom neoprávnených osôb v chránených priestoroch (aj v priestoroch pred vstupom), ktoré za určitým účelom vstúpili do vnútorných priestorov prevádzok prevádzkovateľa a pre zabezpečenie dôkazov v priestupkovom a trestnom konaní v prípadoch, kedy sú osobné údaje získané bezpečnostným kamerovým systémom používané ako dôkazy pre orgány činné v priestupkovom alebo trestnom konaní. v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia 14 dní odo dňa nasledujúcom po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený
3. mena, priezviska, rodného čísla alebo dátumu narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresy trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnej príslušnosti, zistenie druhu a čísla dokladu totožnosti; u fyzickej osoby-podnikateľa aj zistenie adresy miesta podnikania, identifikačného čísla, ak bolo pridelené, označenia úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je tento podnikateľ zapísaný, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, Prevádzkovateľ spracúva OÚ o klientovi za účelom identifikácie v zmysle § 7 č. 297/2008 Z.Z. O OCHRANE PRED LEGALIZÁCIOU PRIJMOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI A O OCHRANE PRED FINANCOVANÍM TERORIZMU A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠICH PREDPISOV t. j. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, na tento účel sa súhlas dotknutej osoby nevyžaduje. v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia po dobu nevyhnutnú t. j. päť (5) rokov od získania OÚ na identifikáciu, túto dobu spracúvania môže predĺžiť Finančná spravodajská jednotka.
4. ID, obsah profilov užívateľov. Anonymný tvar IP adresy, ktorý zaslal požiadavku, dátum a čas zaslania požiadavky, názov prezeranej stránky resp. súboru, linku, z ktorej stránky ste sa na túto stránku dostali, prehliadač a verzia prehliadača, ktorý užívateľ používa, operačný systém, ktorý užívateľ používa, časové pásmo a poloha. Tieto údaje sa vyhodnocujú pre štatistické účely. Pritom sú to výlučne informácie, ktoré nepripúšťajú spojenie s vašou osobou. Ako užívateľ zostávate anonymný.

Prevádzkujeme vlastné profily na sociálnych sieťach, účelom spracúvania osobných údajov je komunikáciu s vami ako zákazníkmi na sociálnych sieťach napr. LinkedIn/Facebook. Na ochranu osobných údajov dotknutých osôb sa vzťahujú prevádzkové a zmluvné podmienky uvedených spoločností. Môžeme získavať anonymné štatistické údaje o Vašich návštevách prostredníctvom funkcie s názvom Facebook Insight, ktorú nám bezodplatne poskytuje spoločnosť Facebook za nezmeniteľných podmienok užívania. Tieto údaje sa zbierajú prostredníctvom skrytých súborov (ďalej len „súbory cookies (ID)“), pričom každý z týchto súborov obsahuje jedinečný kód užívateľa, ktorý je aktívny počas obdobia dvoch rokov, a spoločnosť Facebook ho ukladá na pevnom disku počítača alebo na inom zariadení návštevníkov fanúšikovskej stránky. Kód užívateľa, ktorý možno priradiť k údajom o pripojení užívateľov zaregistrovaných na Facebooku, sa zbiera a spracúva pri otvorení fanúšikovských stránok. Web obsahuje aj logá jednotlivých sociálnych sietí – tzv. pluginy. Pokiaľ na logá nekliknete nebudú prenesené žiadne údaje do sociálnych sietí. Kliknutím na tieto logá akceptujete komunikáciu so servermi sociálnej siete, čím vytvoríte odkaz.

Ak si neželáte, aby sociálne siete zbierali o Vás informácie neklikajte na spomínané logá.

v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Po dobu 2 rokov
5. meno, priezvisko, titul, email, tel. kontakt., podpis, adresa (údaje uvedené v žiadosti) Účelom spracúvania osobných údajov je vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. V zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia 5 rokov od vybavenia žiadosti
6. meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, adresa, bydlisko, dátum narodenia, banka – číslo účtu, číslo OP Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je príprava návrhov zmlúv (oferta), ich uzatváranie (akceptácia) a evidencia zmluvných vzťahov rôzneho druhu V zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu
7. meno, priezvisko, titul, podpis, pracovné, funkčné alebo služobné zaradenie, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo (firemné), faxové číslo (firemné), e-mail (firemný), identifikačné údaje zamestnávateľa Vedenie databázy zástupcov, respektíve zamestnancov dodávateľov a odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných, služobných a funkčných povinností a zabezpečenia plynulých dodávateľsko-odberateľských vzťahov. V zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu
8. titul, meno, priezvisko, adresa a v prípade cudzinca (druh pobytu), číslo bankového účtu, údaje o platbách, telefónne číslo, e- mail, podpis Vedenie účtovníctva je štandardný ekonomický informačný systém, jadrom ktorého je účtovníctvo. Do predmetného IS zahŕňame aj spracúvanie objednávok, došlých faktúr a fakturácia odberateľom, styk s bankou, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva organizácie, vykonávanie auditov V zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia 10 rokov
9. Meno, priezvisko, adresa, email, telefónne číslo, predchádzajúce zamestnanie, vzdelanie osobné údaje, ktoré boli obsahom v CV (životopisu) a motivačného listu Účelom spracúvania osobných údajov je obsadenie pracovnej pozície. Prevádzkovateľ za týmto účelom inzeruje na portáli Profesia.sk. V zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. a) a b) Nariadenia

Do 1 mesiaca od ukončenia výberového konania

 

 

 

 

3.TRETIE STRANY

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám ako súdom, štátny a verejným orgánom, notárom, účtovnej spoločnosti, právnikom, prípadne našim sprostredkovateľom, poskytovateľom technickej podpory, ochrany (SBS), softvérové vybavenie (Microsoft, Google), sociálnym sieťam ako Facebook, Instagram, LinkedIn, TWITTER, YOUTUBE. V spoločnosti dbáme o to, aby sme minimalizovali poskytovanie vašich osobných údajov.

V prípade, ak spracúvame OÚ prostredníctvom sprostredkovateľov, dbáme o to aby sme si vybrali sprostredkovateľov, ktorý spĺňajú požiadavky GDPR tzn. technické, organizačné a personálne.

4. PRENOS DO TRETEJ KRAJINY

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos OÚ do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie vrátane identifikácie krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

5. AUTOMATIZOVANÉ PROFILOVANIE

Prevádzkovateľ spracúva OÚ v listinnej a v elektronickej podobe. Prevádzkovateľ nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa čl. 4 ods. 4. GDPR.

6. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY (klienta/hráča/záujemcu o zamestnanie)

Dotknutá osoba má právo v zmysle GDPR na (i) právo na opravu, (ii) právo na výmaz, (iii) právo na prenosnosť údajov, (iv) právo namietať, (v) odvolanie súhlasu, (vi) právo na prístup k informáciám.

Právo na opravu.

Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne OÚ, ktoré sa týkajú jeho osoby a doplnenie neúplných OÚ.

Právo na výmaz.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal OÚ, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať tieto OÚ, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 • OÚ už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získal alebo spracúval,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas na spracovanie OÚ aspoň na 1 konkrétny účel alebo súhlas je neplatný, ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ ak sa týka to týka priameho marketingu vrátane profilovania,
 • OÚ sa spracúvajú nezákonne,
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo

Ak prevádzkovateľ zverejnil OÚ a je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie, za účelom informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú OÚ dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej OÚ a ich kópie alebo odpisy.

Právo na prenosnosť údajov.

 Dotknutá osoba má právo získať OÚ, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto OÚ ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak:

 • sa OÚ spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, na základe zmluvy a na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorý je neplatný ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
 • spracúvanie OÚ sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo namietať

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom, prevádzkovateľ je povinný dotknutú osobu výslovne upozorniť na jej práva najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií. Dotknutá osoba svoje právo namietať môže uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

Odvolanie súhlasu

Dotknutá osoba má právo má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť Dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaný. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelil.

Právo na prístup k informáciám.

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú OÚ, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto OÚ spracúva, Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto OÚ a informácie o:

 • účele spracúvania OÚ,
 • kategórii spracúvaných OÚ – v našom prípade, sú to bežné OÚ, prevádzkovateľ nespracováva osobitnú kategóriu OÚ.
 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť OÚ poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 • dobe uchovávania OÚ; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 • práve požadovať od prevádzkovateľa opravu OÚ týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie OÚ,
 • práve podať návrh na začatie konania,
 • zdroji OÚ, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania OÚ pre Dotknutú osobu.

Prevádzkovateľ, je povinný poskytnúť na základe tejto žiadosť informácie do 30 dní od doručenia žiadosti (vzor žiadosti bude uvedený na webovom sídle). Túto lehotu môže prevádzkovateľ predĺžiť o ďalších 60 dní, o odklade vás budeme informovať.

Za opakované poskytnutie OÚ, o ktoré Dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť OÚ dotknutej osobe spôsobom akým požiadal alebo podľa jeho požiadavky.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo Dotknutú osobu verifikovať, a zistiť, či ide o konkrétnu dotknutú osobu. Verifikácia spočíva, v poskytnutí dodatočných informácií napr. prostredníctvom kontrolných otázok. Verifikácia je dôležitá z hľadiska poskytnutia informácií o OÚ, ktoré prevádzkovateľ spracúva ochrany osobných údajov.

Právo podať návrh na začatie konania.

Dotknutá osoba podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. Číslo: +421 /2/ 3231 3214; email: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebne, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods.1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poplatok), resp. podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona.

7. COOKIES

7.1 V súlade s § 55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia vášho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako prevádzkovateľ používa súbory cookie a podobné technológie (ďalej len „cookies“ alebo „súbory cookie“).

7.2 Čo sú cookies?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookie“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

7.3 Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah.

Na stránke www.hernamonaco.sk môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookies.

Základné súbory cookie

Tieto súbory cookie tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti alebo online platby. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a podobne. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.

Prevádzkové súbory cookie

Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a podobne. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našich stránok.

Súbory cookie tretích strán

Na stránkach www.hernamonaco.sk sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookie, ktoré nepodliehajú kontrole www.hernamonaco.sk . Príkladom toho je, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookie od týchto služieb tretích strán. www.hernamonaco.sk nemôže mať ani kontrolu nad ukladaním, ani prístup k týmto súborom cookie. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte si zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookie týchto tretích strán.

7.4 Nechcem využívať cookies, ako to zmeniť ?

Cookies, ktoré sa na www.hernamonaco.sk používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia.

Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Cookies môžete v prehliadači odstrániť jednotlivo alebo všetky naraz a to buď priamo (ak vie kde sú uložené) alebo pomocou prehliadača.

8. MÁTE OTÁZKY ?

V prípade, akýchkoľvek otázok alebo pripomienok týkajúcich sa spracovania osobných údajov, nás môžete kontaktovať, radi Vám zodpovieme Vaše otázky.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

názov obchodnej spoločnosti: PERIX spol. s.r.o.

sídlo: Slovinská 23, 821 04 Bratislava

IČO: 31 385 354

Kontaktné údaje: e – mail: perixsro@gmail.com

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

KROČKA & PARTNERS s.r.o.

Plzenská 16/3, 831 03 Bratislava

Kontaktné údaje: e – mail:. dpo@krockapartners.sk.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto zásady nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.01.2019

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť v prípade zmeny spracúvania OÚ v spoločnosti a v prípade legislatívnej zmeny.

Potvrďte Váš vek Na prezeranie obsahu stránok musíte mať aspoň 18 rokov.