Ochrana osobných údajov

OCHRANA A ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

informácie podľa čl. 13 a čl. 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“ alebo „GDPR“) a v súlade s § 19 a § 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Zabezpečenie ochrany osobných údajov našich zákazníkov, klientov, hráčov a iných fyzických osôb a dôverné zaobchádzanie s osobnými údajmi je pre našu spoločnosť PERIX, spol. s. r.o. veľmi dôležité, a preto naša spoločnosť kladie dôraz na súlad spracúvania osobných údajov dotknutých osôb s platnými právnymi predpismi a princípmi a požiadavkami z nich vyplývajúcimi.

 Cieľom tohto dokumentu je informovať dotknuté osoby o spracúvaní a ochrane osobných údajov, a to predovšetkým:

 zabezpečiť, aby dotknuté osoby presne vedeli, aké osobné údaje ako prevádzkovateľ zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme a používame a komu ich poskytujeme;

 • objasniť spôsob, akým používame osobné údaje poskytnuté dotknutými osobami na to, aby sme mohli ponúkať a poskytovať naše služby čo najprofesionálnejšie;
 • oboznámiť dotknuté osoby s ich právami a možnosťami, pokiaľ ide o osobné údaje, ktoré o nich zhromažďujeme a spracovávame, ako aj s tým, ako sa staráme o ochranu súkromia dotknutých osôb.

 Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne Nariadením a tými ustanoveniami Zákona, ktoré sa na nás vzťahujú, ako aj ďalšími príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie.

I. Informácie o prevádzkovateľovi

Prevádzkovateľom a spracovateľom osobných údajov je naša spoločnosť PERIX, spol. s r.o., so sídlom Slovinská 23, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 385 354, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, Vl. č.: 8063/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

V prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok, či žiadostí týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov sa prosím obracajte na [meno, priezvisko], a to písomnou formou [kamenná poštová adresa], telefonicky [telefónne číslo] alebo e-mailom: [e-mailová adresa] (ďalej len „Kontaktná osoba“).

II. Kto je dotknutá osoba?

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorá poskytuje Prevádzkovateľovi osobné údaje v súvislosti s využívaním služieb Prevádzkovateľa alebo v súvislosti s prejaveným záujmom o takéto služby. Dotknutou osobou je aj fyzická osoba konajúca v mene právnickej osoby, ak táto fyzická osoba poskytuje svoje osobné údaje v súvislosti s využívaním služieb Prevádzkovateľa alebo v súvislosti s prejaveným záujmom o takéto služby.

 Dotknutou osobou je taktiež fyzická osoba, o ktorej Prevádzkovateľ získal osobné údaje v súvislosti s využívaním služieb Prevádzkovateľa alebo v súvislosti s prejaveným záujmom o takéto služby z iných zdrojov, napríklad, ak boli Prevádzkovateľovi poskytnuté kontaktné údaje dotknutej osoby oprávnene a zákonne inou osobou za účelom spolupráce či poskytnutia služieb a pod.

 Podmienky ochrany osobných údajov uvedené v tomto dokumente sa nevzťahujú na zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu priamo pre Prevádzkovateľa.

III. Aké údaje Prevádzkovateľ o dotknutých osobách spracúva?

Osobné údaje, ktoré spracúvame, sú prevažne identifikačné údaje, ako napríklad meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, údaje z preukazu totožnosti, kontaktné údaje, ako napríklad adresa (adresa trvalého pobytu alebo doručovacia adresa), telefóne číslo, e-mailová adresa, faxové číslo, bankové údaje a iné údaje Vami poskytnuté alebo získané v súlade s vyššie uvedeným a nevyhnutné na riadne a včasné poskytnutie našich služieb, vrátane osobných údajov vyžadovaných príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie tak, ako je uvedené nižšie. Prevádzkovateľ osobitne upozorňuje, že prevádzkuje hazardné hry v zmysle príslušných ustanovení zák. č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o hazardných hrách“) tak, ako má Prevádzkovateľ zapísané predmety činnosti v Obchodnom registri Slovenskej republiky. V zmysle § 33 ods. 1 Zákona o hazardných hrách platí, že účasť na hazardných hrách sa zakazuje fyzickej osobe mladšej ako 18 rokov. Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný vykonať opatrenia, aby sa takáto osoba nemohla zúčastňovať hazardných hier. Prevádzkovateľ hazardnej hry a osoba poverená výkonom dozoru si na tieto účely vyžiada predloženie preukazu totožnosti, ak má pochybnosť o tom, či fyzická osoba dovŕšila vek 18 rokov. Prevádzkovateľ internetovej hry je na tieto účely povinný požadovať údaje z preukazu totožnosti a z ďalšieho dokladu, kópie ktorých mu na tieto účely zasiela fyzická osoba, ktorá má záujem zúčastniť sa na hazardnej hre. V zmysle § 33 ods. 2 Zákona o hazardných hrách platí, že účasť na hazardných hrách podľa § 4 ods. 2 písm. c) a e) až h), § 5 ods. 12 a § 30 Zákona o hazardných hrách sa zakazuje aj fyzickým osobám evidovaným v registri fyzických osôb vylúčených z hrania hazardných hier, pričom Prevádzkovateľ hazardnej hry podľa tejto vety nesmie týmto fyzickým osobám umožniť účasť na takej hazardnej hre. Prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorý prevádzkuje niektorú z hazardných hier podľa § 4 ods. 2 písm. c) a e) až h) a § 5 ods. 12 Zákona o hazardných hrách je na tieto účely povinný využívať register vylúčených osôb a požadovať predloženie preukazu totožnosti; na účely výkonu dozoru je aj osoba poverená výkonom dozoru oprávnená požadovať predloženie preukazu totožnosti. Prevádzkovateľ internetovej hry je na tieto účely povinný požadovať údaje z preukazu totožnosti a z ďalšieho dokladu, kópie ktorých mu na tieto účely zasiela fyzická osoba, ktorá má záujem zúčastniť sa na hazardnej hre a využívať register vylúčených osôb pri každom prihlásení sa hráča na jeho hráčsky účet. V zmysle § 33 ods. 3 Zákona o hazardných hrách platí, že fyzickej osobe mladšej ako 18 rokov a fyzickej osobe evidovanej v registri vylúčených osôb sa zakazuje vstup do herne, kasína a do prevádzky, v ktorej sa prevádzkuje bingo podľa § 5 ods. 12 Zákona o hazardných hrách. Prevádzkovateľ hazardnej hry je na tento účel povinný využívať register vylúčených osôb a overiť totožnosť každej fyzickej osoby vstupujúcej do herne, kasína a do prevádzky, v ktorej sa prevádzkuje bingo, pričom je oprávnený požadovať predloženie preukazu totožnosti; ak zistí, že do takýchto priestorov vstúpila fyzická osoba podľa prechádzajúcej vety, je povinný ju z nich vykázať. Na účely výkonu dozoru je aj osoba poverená výkonom dozoru oprávnená požadovať predloženie preukazu totožnosti od každej fyzickej osoby nachádzajúcej sa v herni, kasíne a prevádzke, v ktorej sa prevádzkuje bingo. V zmysle § 14 ods. 13 Zákona o hazardných hrách Prevádzkovateľ hazardnej hry a ďalšie osoby vykonávajúce akékoľvek úkony pri prevádzkovaní hazardných hier a pri odbornom posudzovaní sú povinní zachovávať mlčanlivosť o hráčoch, ich účasti na hre a informáciách získaných pri odbornom posudzovaní. V zmysle § 14 ods. 14 Zákona o hazardných hrách povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa odseku 13 Zákona o hazardných hrách sa nevzťahuje na poskytovanie informácií súdu na účely súdneho konania; orgánom činným v trestnom konaní, službe kriminálnej polície a službe finančnej polície Policajného zboru na účely podľa osobitných predpisov; Národnému bezpečnostnému úradu, Slovenskej informačnej službe, Vojenskému spravodajstvu a Policajnému zboru na účely vykonávania bezpečnostnej previerky; Vojenskému spravodajstvu na účely plnenia úloh podľa osobitného predpisu; orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva a obciam na účely správy daní; príslušným orgánom na účely konania o priestupku alebo o inom správnom delikte alebo iným osobám, ak hráč zbaví osoby uvedené v odseku 13 Zákona o hazardných hrách povinnosti mlčanlivosti. V zmysle § 34 ods. 1 Zákona o hazardných hrách platí, že register vylúčených osôb je informačným systémom verejnej správy, v ktorom sa evidujú všetky fyzické osoby vylúčené z účasti na hazardných hrách uvedených v § 33 ods. 2 prvej vete Zákona o hazardných hrách. V zmysle § 34 ods. 2 Zákona o hazardných hrách platí, že fyzická osoba vylúčená z účasti na hazardných hrách je fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a ktorá na účely poskytovanej pomoci v hmotnej núdzi tvorí domácnosť; ktorá sama požiadala o vylúčenie; ktorej bola diagnostikovaná choroba patologického hráčstva podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb; ktorá študuje na verejnej vysokej škole, súkromnej vysokej škole alebo štátnej vysokej škole v dennej forme štúdia v študijnom programe prvého stupňa, v študijnom programe druhého stupňa alebo v študijných programoch spájajúcich prvý stupeň a druhý stupeň a zároveň jej bolo priznané sociálne štipendium; ktorej bol súdom uložený zákaz účasti na hazardných hrách; ktorej bola rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou uložená povinnosť platiť výživné nezaopatrenému dieťaťu, ktoré má nárok na náhradné výživné; voči ktorej bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin zanedbania povinnej výživy. V zmysle § 34 ods. 3 Zákona o hazardných  hrách platí, že správcom registra vylúčených osôb je úrad, ktorý môže prevádzkou registra vylúčených osôb písomne poveriť právnickú osobu zriadenú orgánom verejnej správy podľa osobitného predpisu (ďalej len „správca registra“); správca registra je prevádzkovateľom podľa osobitného predpisu. V zmysle § 34 ods. 4 Zákona o hazardných hrách platí, že do registra vylúčených osôb sa zapisujú tieto údaje: meno, priezvisko a titul fyzickej osoby; rodné číslo, ak je pridelené, alebo dátum narodenia, ak rodné číslo pridelené nie je; dátum zápisu fyzickej osoby do registra vylúčených osôb; dôvod zápisu fyzickej osoby do registra vylúčených osôb podľa odseku § 34 ods. 2 Zákona o hazardných hrách; dátum začatia plynutia lehoty a dátum uplynutia lehoty trvania zákazu účasti na hazardných hrách, ak ide o fyzickú osobu podľa odseku § 34 ods. 2 písm. e) Zákona o hazardných hrách. V zmysle § 34 ods. 8 Zákona o hazardných hrách platí, že užívateľom údajov podľa § 34 ods. 4 Zákona o hazardných hrách je prevádzkovateľ hazardnej hry za podmienok uvedených v odseku 9, podľa ktorého platí, že správca registra je povinný umožniť prevádzkovateľovi hazardnej hry na účely porovnania totožnosti fyzickej osoby nepretržitý prístup do registra vylúčených osôb, a to len k údajom o tom, či konkrétna fyzická osoba je zapísaná v registri vylúčených osôb. Ak správca registra nemôže umožniť nepretržitý prístup prevádzkovateľovi hazardnej hry do registra vylúčených osôb, oznam s uvedením dôvodu tejto skutočnosti zverejní na svojom webovom sídle, pričom prevádzkovateľ hazardnej hry v čase od zverejnenia takého oznamu až do zverejnenia oznamu na tomto webovom sídle o obnovení nepretržitého prístupu do registra vylúčených osôb nie je povinný využívať register vylúčených osôb. Ak prevádzkovateľ hazardnej hry nemôže využívať register vylúčených osôb z dôvodov na svojej strane, splnenie jeho povinností podľa § 33 ods. 2 a 3 Zákona o hazardných hrách tým nie je dotknuté. Prístup do registra vylúčených osôb má prevádzkovateľ hazardnej hry počas platnosti individuálnej licencie alebo počas platnosti potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti podľa § 38 Zákona o hazardných hrách.

Vzhľadom na skutočnosť, že Prevádzkovateľ je v zmysle § 5 ods. 1 písm. d) zák. č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou“) ako prevádzkovateľ hazardnej hry povinnou osobou, Prevádzkovateľ v zmysle § 7 Zákona o ochrane pred legalizáciou vykonáva identifikáciu, ktorou sa rozumie: pri fyzickej osobe zistenie mena, priezviska, rodného čísla alebo dátumu narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresy trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnej príslušnosti, zistenie druhu a čísla dokladu totožnosti; u fyzickej osoby-podnikateľa aj zistenie adresy miesta podnikania, identifikačného čísla, ak bolo pridelené, označenia úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je tento podnikateľ zapísaný, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie; pri právnickej osobe zistenie názvu, adresy sídla, identifikačného čísla, označenia úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je právnická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, a identifikácia fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby; pri osobe, ktorá je zastúpená na základe splnomocnenia, zistenie jej údajov podľa písmena a) alebo b) a zistenie údajov fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene tejto právnickej osoby alebo fyzickej osoby v rozsahu údajov podľa písmena a); pri maloletom, ktorý nemá doklad totožnosti, zistenie mena, priezviska, rodného čísla alebo dátumu narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnej príslušnosti maloletého a jeho zákonného zástupcu, alebo pri plnení tretími stranami podľa § 13 Zákona o ochrane pred legalizáciou prevzatie údajov a podkladov od banky alebo finančnej inštitúcie. Prevádzkovateľ ako povinná osoba môže na základe hodnotenia rizík podľa § 20a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou okrem údajov uvedených vyššie požadovať aj ďalšie údaje, napríklad telefónne číslo, adresu pre doručovanie elektronickej pošty, údaje o zamestnaní alebo zamestnávateľovi.

Prevádzkovateľ vo svojich kamenných prevádzkach zaznamenáva a spracúva vizuálnu podobu, pohyb a správanie fyzickej osoby (obrazový záznam), a to za účelom ochrany majetku pred krádežou alebo poškodzovaním, vnútornej ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, prevencie a odhaľovania kriminality a potlačenia anonymity a páchania trestnej činnosti, kontroly a zamedzenia vniknutia a pohybu neoprávnených osôb v chránených či iných priestoroch kamenných prevádzok (aj v priestoroch pred vstupom), ktoré za určitým účelom vstúpili do vnútorných priestorov kamenných prevádzok Prevádzkovateľa a pre zabezpečenie dôkazov v priestupkovom a trestnom konaní v prípadoch, kedy sú osobné údaje získané bezpečnostným kamerovým systémom používané ako dôkazy pre orgány činné v priestupkovom alebo trestnom konaní.

V prípade, že sa dotknutá osoba spĺňajúca všetky zákonné podmienky účasti na hazardných hrách dobrovoľne rozhodne využiť možnosť registrácie zákazníckeho účtu, a stať sa tak registrovaným zákazníkom Poskytovateľa, osobnými údajmi spracovávanými v súvislosti s dobrovoľnou a bezodplatnou registráciou u Prevádzkovateľa prostredníctvom jeho web-stránky sú meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, údaje z dokladu totožnosti, adresa (adresa trvalého pobytu alebo doručovacia adresa), telefóne číslo, e-mailová adresa, faxové číslo a bankové údaje. Majiteľ registrovaného zákazníckeho účtu je oprávnený – za predpokladu splnenia všetkých zákonných podmienok – stať sa hráčom hazardných hier poskytovaných Prevádzkovateľom. V prípade neuvedenia požadovaných osobných údajov nebude môcť byť zákaznícky účet u Prevádzkovateľa registrovaný a nebudú môcť byť dotknutej osobe poskytované žiadne služby Prevádzkovateľa súvisiace s hazardnými hrami.

Prevádzkovateľ umožňuje komukoľvek informovať sa všeobecne ohľadom poskytovania služieb Prevádzkovateľa, obchodných a záručných podmienkach, či ohľadom akýchkoľvek iných skutočností týkajúcich sa obchodnej činnosti Prevádzkovateľa, a to prostredníctvom kontaktného formulára, v ktorom dotknutá osoba okrem opisu svojej požiadavky uvedie tiež údaje nevyhnutné k jej vybaveniu zo strany Prevádzkovateľa, ktorými sú meno, priezvisko, vek a e-mailová adresa.

Prevádzkovateľ v rámci internetového profilu zákazníkov zaznamenáva a spracúva identifikačné údaje a obsah profilov zákazníkov, anonymný tvar IP adresy, z ktorej bola zaslaná požiadavka, dátum a čas zaslania požiadavky, názov prezeranej internetovej stránky resp. súboru alebo internetového linku, z ktorej sa zákazník dostal na internetovú stránku Prevádzkovateľa, prehliadač a verziu prehliadača, ktorý zákazník používa, operačný systém, ktorý zákazník používa, časové pásmo a polohu. Takto získané údaje Prevádzkovateľ spracúva a vyhodnocuje pre štatistické účely, resp. pre účely orgánov verejnej moci. Takto získané informácie nepripúšťajú spojenie s konkrétnou osobou, ktorá ako užívateľ ostáva anonymná. Prevádzkovateľ prevádzkuje vlastné profily na sociálnych sieťach za účelom komunikácie s osobami ako potenciálnymi zákazníkmi na sociálnych sieťach napr. Facebook, …. Na ochranu osobných údajov dotknutých osôb sa vzťahujú prevádzkové a zmluvné podmienky prevádzkovateľov uvedených sociálnych sietí. Prevádzkovateľ môže získavať anonymné štatistické údaje o návštevách profilov na sociálnych sieťach prostredníctvom funkcie s názvom Facebook Insight, ktorú Prevádzkovateľovi poskytuje spoločnosť Facebook. Tieto údaje sa zbierajú prostredníctvom skrytých súborov (ďalej len „súbory cookies“), pričom každý z týchto súborov obsahuje jedinečný kód užívateľa, ktorý je aktívny počas obdobia dvoch rokov, a spoločnosť Facebook ho ukladá na pevnom disku počítača alebo na inom zariadení návštevníkov fanúšikovskej stránky. Kód užívateľa, ktorý možno priradiť k údajom o pripojení užívateľov zaregistrovaných na Facebooku, sa zbiera a spracúva pri otvorení fanúšikovských stránok. Web Prevádzkovateľa obsahuje aj logá jednotlivých sociálnych sietí – tzv. pluginy. Pokiaľ na logá osoba neklikne, nebudú prenesené žiadne jej údaje do sociálnych sietí. Kliknutím na tieto logá osoba akceptuje komunikáciu so servermi sociálnej siete, čím sa vytvorí odkaz.

Prevádzkovateľ umožňuje záujemcom o zamestnanie u Prevádzkovateľa zaslať Prevádzkovateľovi formou internetového formulára údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, email, telefónne číslo, predchádzajúce zamestnanie, vzdelanie a ďalšie údaje uvedené v životopise a motivačnom liste, a to za účelom potenciálneho zamestnania záujemcu u Prevádzkovateľa ako zamestnávateľa.

Osobné údaje o dotknutých osobách Prevádzkovateľ zhromažďuje rôznymi spôsobmi v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie, či už poskytnutím vstupných informácií priamo od dotknutej osoby prostredníctvom emailu (najmä napr. pri vypĺňaní vstupných informácii za účelom poskytnutia služieb), telefonicky alebo pri osobnom stretnutí v súvislosti s poskytovaním služieb Prevádzkovateľa alebo prejavením záujmu o poskytovanie služieb Prevádzkovateľom alebo aj v súvislosti s interakciami s obchodnými partnermi, zákazníkmi, klientmi a hráčmi.

Zároveň si Prevádzkovateľ dovoľuje informovať, že vyššie uvedený výpočet spracúvaných osobných údajov nemusí byť vyčerpávajúci. Nie je totiž v možnostiach Prevádzkovateľa predpokladať všetky príklady osobných údajov, ktoré zákazníci, klienti, hráči alebo záujemcovia o služby Prevádzkovateľa odovzdajú Prevádzkovateľovi pri vzájomnej spolupráci, či komunikácii alebo uvedú v dokumentoch súvisiacich s poskytovaním služieb Prevádzkovateľa.

IV. Na aké účely a na akom právnom základe spracúvame ako Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb?

Spracúvanie osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na poskytnutie služieb Prevádzkovateľa dotknutej osobe:

Vyššie uvedený právny základ sa týka spracúvania Vašich osobných údajov na nasledovné účely:

 • na prevádzkovanie hazardnej hry, t. j. na vykonávanie alebo zmluvné zabezpečenie vykonávania činností potrebných na realizáciu hazardnej hry medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou a na účely jej riadneho plnenia oboma zmluvnými stranami v súlade s dohodnutými podmienkami, t. j. k realizácii hazardných hier medzi Prevádzkovateľom ako prevádzkovateľom hazardnej hry a dotknutou osobou ako hráčom v rozsahu vyžadovanom príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie, najmä, nie však iba, Zákonom o hazardných hrách a Zákonom o ochrane pred legalizáciou;
 • v rámci predzmluvných vzťahov a počas trvania zmluvných vzťahov na účely zodpovedania otázok a vybavovania požiadaviek dotknutej osoby, súvisiacich s poskytovaním služieb Prevádzkovateľa a plnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie;
 • na vedenie registrovaného zákazníckeho účtu počas trvania zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou.

Spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov sledovaných Prevádzkovateľom:

 Vyššie uvedený právny základ sa vzťahuje k spracúvaniu Vašich osobných údajov na nasledovné účely:

 • na marketingové účely v podobe rôznych foriem propagácie služieb nás ako Prevádzkovateľa smerovaných na účastníkov zmluvných vzťahov (zákazníkov, hráčov, klientov) podľa platnej zmluvy za dodržania zákonnej povinnosti mlčanlivosti;
 • na preukazovanie, uplatňovanie a vymáhanie prípadných nárokov vyplývajúcich zo vzájomných vzťahov medzi Prevádzkovateľom a zákazníkmi, hráčmi, klientmi ako dotknutými osobami;
 • na využívanie funkčných a analytických cookies bez profilovania dotknutej osoby a bez možnosti identifikovať príslušné spojenie medzi dotknutou osobou a konkrétnou IP adresou, pričom oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je riadne fungovanie funkcionalít jeho webovej stránky a profilov na sociálnych sieťach a skvalitňovanie jeho služieb, ďalší rozvoj webovej stránky a profilov na sociálnych sieťach v záujme ďalšieho rozvoja podnikania Prevádzkovateľa.

Spracúvanie osobných údajov na základe slobodného a informovaného súhlasu dotknutej osoby:

Tento právny základ sa týka spracúvania Vašich osobných údajov ako dotknutej osoby na nasledovné účely:

 • na marketingové účely, ak dotknutá osoba nie je v žiadnom zmluvnom vzťahu k Prevádzkovateľovi a na tieto účely udelila Prevádzkovateľovi slobodný a informovaný súhlas, najmä vo vzťahu k zasielaniu komerčnej komunikácie o novinkách, aktuálnych ponukách a akciách, či pri iných formách marketingu;
 • na účely prezentácie a referencií uvedených na webovom sídle, či informačnej firemnej brožúre Prevádzkovateľa v spojení s predmetom jeho činnosti;
 • na účely potenciálneho zamestnania osoby, ktorá prejaví záujem zamestnať sa u Prevádzkovateľa;
 • na používanie marketingových cookies slúžiacich na účely cielenia marketingových kampaní Prevádzkovateľa, resp. reklamy.

Každý udelený súhlas je dobrovoľný a dotknutá osoba ho môže kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním.

Spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä Zákonom o hazardných hrách, Zákonom o ochrane pred legalizáciou, ako aj predpismi upravujúcimi povinnosť uchovávania osobných údajov a/alebo dokumentácie, v ktorej sú osobné údaje obsiahnuté, najmä pokiaľ ide o uchovávanie údajov o dotknutej osobe uvedených v komunikácií s dotknutou osobou, v účtovníctve Prevádzkovateľa, na faktúre/pokladničnom doklade, v internej databáze činností Prevádzkovateľa alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom verejnej moci, ktoré vykonávajú dohľad nad činnosťou Prevádzkovateľa, (napr. Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Úrad pre reguláciu hazardných hier, príslušná obec, Finančná spravodajská jednotka, Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a pod.), prípadne ktoré riešia spory, či uskutočňujú výkon právoplatných a vykonateľných rozhodnutí (súdy Slovenskej republiky, súdny exekútor a pod.).

V. Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje dotknutej osoby sú poskytnuté tretej osobe, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo na plnenie záväzkov Prevádzkovateľa, alebo ak dotknutá osoba na takéto poskytnutie udelila výslovný súhlas. Vzhľadom na to, že osobné údaje dotknutej osoby sa spracúvajú najmä za účelom prevádzkovania hazardných hier a prípadného zamestnania osoby, Prevádzkovateľ odovzdáva osobné údaje dotknutej osoby spolupracujúcim zmluvných obchodným partnerom a zamestnancom Prevádzkovateľa, ktorí osobne vykonávajú predmetné služby a s nimi súvisiace úkony pre Prevádzkovateľa. Ďalej sú osobné údaje Prevádzkovateľom sprístupnené oprávneným orgánom verejnej moci, inštitúciám alebo iným subjektom, pokiaľ budú pre to splnené podmienky uvedené v príslušných platných právnych predpisoch Slovenskej republiky a Európskej únie.

Osobné údaje dotknutej osoby bude na základe pokynov Prevádzkovateľa v postavení sprostredkovateľa a na účely stanovené Prevádzkovateľom spracúvať externá firma, ktorou je tvorca a prevádzkovateľ webového sídla Prevádzkovateľa, poskytovateľ účtovníckych služieb, poskytovatelia právnych a audítorských služieb, poskytovateľ marketingových služieb, správca webového sídla prevádzkovateľa, poskytovateľ IT služieb (ďalej len „Sprostredkovateľ“), a to pri zabezpečení ochrany osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi a v súlade s informáciami obsiahnutými v tomto dokumente.

Bližšie informácie Vám rada poskytne naša Kontaktná osoba uvedená v článku I. tohto dokumentu.

VI. Počas akej doby sa osobné údaje spracúvajú?

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v súlade so zásadou minimalizácie ich uchovávania, a teda počas trvania účelu, na ktorý Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby získal.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby:

 • ktoré súvisia s jej registrovaným zákazníckym účtom dovtedy, pokým je takýto zákaznícky účet zriadený;
 • ktoré Prevádzkovateľ získal prostredníctvom vyplnenia kontaktného formulára dotknutou osobou, tieto osobné údaje Prevádzkovateľ uchováva len po dobu trvania účelu, ktorým je úplné vybavenie žiadosti dotknutej osoby,
 • ktorých spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa po dobu počas ktorej je k tomu v zmysle príslušných právnych predpisov povinný (napr. podľa Zákona o hazardných hrách, Zákona o ochrane pred legalizáciou, zákona o účtovníctve a pod.),
 • ktorých spracúvanie je nevyhnutné na uplatnenie práv a oprávnených záujmov Prevádzkovateľa po dobu, pokým tieto oprávnené záujmy trvajú (napr. uplatňovanie nárokov na súde a ich vymáhanie v exekučnom konaní a pod.).

Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby uchováva maximálne počas zákonom stanovenej doby. Ak Prevádzkovateľ zistí, že už osobné údaje dotknutej osoby nie sú potrebné pre žiadny účel, na ktorý boli spracúvané, tieto osobné údaje Prevádzkovateľ zlikviduje.

VII. Používanie súborov Cookie

Pri návšteve webovej stránky Prevádzkovateľa https://hernamonaco.sk/ sa do Vášho zariadenia (počítača, tabletu, smartfónu atď.) ukladajú malé súbory „cookies“, ktoré sú následne čítané našou spoločnosťou ako Prevádzkovateľom. Takto využívané cookies slúžia na zlepšenie komfortu dotknutej osoby pri prehliadaní webovej stránky Prevádzkovateľa od okamihu jej návštevy až po ukončenie jej prehliadania. Po zatvorení stránky Prevádzkovateľa sa niektoré z uvedených cookies vymažú a niektoré v zariadení dotknutej osoby ostanú a aktivujú sa vždy, keď našu stránku navštívite, a to po dobu od 1 minúty až po neobmedzený čas, v závislosti od funkcionality.

Cookies, ktoré používame ako Prevádzkovateľ:

 • pomáhajú identifikovať dotknutú osobu pri nasledujúcej návšteve webovej stránky Prevádzkovateľa, s cieľom, aby táto webová stránka vyhovovala zariadeniu dotknutej osoby, resp. aby sa dotknutá osoba nemusela opakovane prihlasovať pri každej návšteve webovej stránky Prevádzkovateľa,
 • pomáhajú zistiť, opraviť a/alebo odstrániť nefunkčné súčasti webovej stránky Prevádzkovateľa, umožňujú využívať dotknutej osobe všetky funkcie webovej stránky – ide o cookies, ktoré sú nevyhnutné pre riadne fungovanie webovej stránky Prevádzkovateľa, takže ich vypnutie v internetovom prehliadači dotknutej osoby môže spôsobiť nesprávne fungovanie a zobrazovanie webovej stránky Prevádzkovateľa, čo môže znížiť komfort dotknutej osoby pri používaní webovej stránky Prevádzkovateľa, najmä fungovanie registrovaného zákazníckeho účtu;
 • umožňujú sledovať návštevnosť webovej stránky Prevádzkovateľa, prehliadanie jednotlivých produktov, prípadne zisťovať účinnosť reklám Prevádzkovateľa, prostredníctvom ktorých sa dotknutá osoba na webovú stránku Prevádzkovateľa dostala, merať návštevnosť webovej stránky Prevádzkovateľa z konkrétnych krajín a miest, ako aj návštevnosť webovej stránky Prevádzkovateľa v konkrétnych časoch počas dňa; tieto informácie sú pre nás ako Prevádzkovateľa dôležité k tomu, aby sme mohli našu webovú stránku ďalej rozvíjať a tým rozvíjať i naše podnikanie. Uvedené činnosti zamerané na získavanie vyššie špecifikovaných informácií vykonáva Prevádzkovateľ prostredníctvom služby Google Analytics, ktorá je prevádzkovaná obchodnou spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Bližšie informácie o ochrane osobných údajov v tejto súvislosti sa nachádzajú TU.

Webová stránka Prevádzkovateľa využíva taktiež súbory cookies, ktoré zabezpečujú možnosť prihlásenia dotknutej osoby cez sociálne siete Facebook, prípadne Google, a ďalšie funkcie zabezpečované týmito sociálnymi sieťami. Vyššie uvedeným sociálnym sieťam sa však Prevádzkovateľom získané osobné údaje neposkytujú, ani nijakým spôsobom nesprístupňujú, prihlásenie dotknutej osoby cez sociálne siete je dobrovoľné a ochrana osobných údajov sa spravuje pravidlami spoločností prevádzkujúcich tieto siete.

Za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach tretích osôb, alebo využitie súborov cookies uložených na koncovom zariadení dotknutej osoby ako užívateľa zo strany tretích osôb Prevádzkovateľ zodpovednosť nenesie.

Použitie príslušného nastavenia webového prehliadača umožňujúce ukladanie a sťahovanie súborov cookies (napr. neblokovať súbory cookies) sa považuje za súhlas s používaním súborov cookies, udelený podľa § 55 ods. 5 zák. č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách“). Súhlas dotknutej osoby ako užívateľa trvá po dobu zachovania nastavení jeho internetového prehliadača. Ak dotknutá osoba neudelí súhlas na používanie cookies, tieto zo strany Prevádzkovateľa nebudú používané. V prípade odmietnutia súhlasu (odmietnutia ukladania cookies) Prevádzkovateľ nemôže garantovať úplnú funkčnosť svojej webovej stránky, najmä negarantuje možnosť prihlásenia dotknutej osoby ako užívateľa do registrovaného zákazníckeho účtu.

Dotknutá osoba si môže vo svojom internetovom prehliadači nastaviť, aby tento odmietal ukladanie cookies, alebo len povoliť ukladanie cookies, ktorým dôveruje, či akceptovanie cookies len z práve navštevovaných webstránok. Dotknutá osoba vo svojom prehliadači môže tak isto vymazať všetky alebo len niektoré cookies, ktoré sú už v jej zariadení uložené. Zmenou nastavení internetového prehliadača alebo zákazom používania súborov cookies súhlas dotknutej osoby s používaním súborov cookies, udelený podľa § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách, zaniká.

VIII. Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ cezhraničný prenos osobných údajov dotknutých osôb to tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) ani medzinárodným organizáciám nezamýšľa. Osobné údaje sú alebo môžu byť prenášané v rámci Európskeho hospodárneho priestoru za súčasného dodržania pravidiel podľa Nariadenia GDPR.

Bližšie informácie Vám rada poskytne naša Kontaktná osoba uvedená v článku I. tohto dokumentu.

IX. Automatizované individuálne rozhodovanie

Ako Prevádzkovateľ nevykonávame automatizované individuálne rozhodovanie.

X. Aké práva máte ako dotknutá osoba?

X.I Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať rovnakým spôsobom, ako ste ho udelili a/alebo zaslaním e-mailu na adresu Kontaktnej osoby uvedenej v článku I. tohto dokumentu.

Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.

X.II Právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu, ako aj na účely priameho marketingu, vrátane profilovania.

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. Ako dotknutá osoba môžete namietať spracúvanie osobných údajov na základe:

 • právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu Prevádzkovateľa,
 • spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu – v tomto prípade Prevádzkovateľ už osobné údaje dotknutej osoby nesmie ďalej spracúvať,
 • spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.

Ako Prevádzkovateľ Vami doručenú námietku v primeranom čase posúdime. Ako Prevádzkovateľ nebudeme môcť ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, ak nepreukážeme (a) nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami ako dotknutej osoby, alebo (b) dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Prevádzkovateľ si dovoľuje touto cestou uviesť, že uplatnenie práva dotknutej osoby vzniesť námietku voči spracúvaniu osobných údajov, môže mať vplyv na schopnosť Prevádzkovateľa vykonávať a dodávať služby pre dotknutú osobu a v prospech dotknutej osoby.

X.III Ďalšie práva dotknutej osoby vo vzťahu k ochrane osobných údajov

10.3.1. Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim osobným údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví Prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby. Pokiaľ Prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe takejto žiadosti kópiu osobných údajov dotknutej osoby, ktorá obsahuje všetky náležitosti v súlade s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Vystavenie prvej kópie podľa vyššie uvedeného je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, bude Prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ dotknutá osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

10.3.2. Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ Prevádzkovateľ eviduje o dotknutej osobe nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada alebo bezodkladne po tom, čo dotknutá osoba o potrebe doplnenia osobných údajov Prevádzkovateľa oboznámi.

10.3.3.  Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov,
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutej osoby na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.

Prevádzkovateľ však osobné údaje dotknutej osoby napriek jej žiadosti nevymaže, ak je spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby potrebné:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
 • na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi,
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

10.3.4. Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, a to v prípade, ak dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov námietkou počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; alebo ak spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia; alebo ak síce Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; alebo ak dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku Prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba požiada o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby a v prípade zrušenia takéhoto obmedzenia spracúvania osobných údajov bude dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná.

10.3.5. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená, že Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe spracúvané osobné údaje, pričom má dotknutá osoba právo preniesť tieto údaje ďalšiemu Prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

10.3.6. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, sekretariát úradu: +421 /2 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

XI. Bezpečnosť spracúvania osobných údajov

Naša spoločnosť využíva rôzne opatrenia bezpečnostného, technického a organizačného charakteru, aby sme zabezpečili bezpečnosť spracúvaných dát, vrátane osobných údajov a zabránili prístupu k nim neautorizovaným osobám, ich zmene, zneužitiu, vymazaniu alebo strate. Súčasne zabezpečujeme, aby takéto opatrenia používali aj tretie strany, ktorým sme Vaše osobné údaje zverili a aby rešpektovali dôverný charakter akýchkoľvek takto zverených dát, osobitne však Vašich osobných údajov a striktne dodržiavali vo vzťahu k nim povinnosť mlčanlivosti.

XII. Zmeny podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou alebo formálnou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na spracúvanie osobných údajov pri našich službách poskytnúť, sa môžu meniť alebo sa môžu stať neaktuálnymi vzhľadom na technický, technologický pokrok a/alebo vzhľadom na zmenu právnej regulácie ochrany osobných údajov či na zmenu príslušnej legislatívy, či zmenu aplikačnej praxe príslušných orgánov verejnej moci, najmä Úradu na ochranu osobných údajov SR.

Z uvádzaných dôvodov si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že zmeníme tieto podmienky ochrany osobných údajov podstatným spôsobom, dáme Vám túto zmenu do pozornosti, napr. verejným oznámením na webstránke našej spoločnosti alebo osobitným oznámením určeným pre Vás, zaslaným prostredníctvom e-mailu.

V prípade záujmu o bližšie informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov, prosím, kontaktujte našu Kontaktnú osobu uvedenú v článku I. tohto dokumentu, ktorá Vám rada na Vaše otázky odpovie.

 

V Bratislave dňa 01.04.2020

Potvrďte Váš vek Na prezeranie obsahu stránok musíte mať aspoň 18 rokov.